top of page

Algemene Voorwaarden

1.Toepassingsgebied
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes opgesteld door en overeenkomsten aangegaan door eenmanszaak OnlyForward B.V. gevestigd te Sint Jorisstraat 11, 5211 HA ‘s-Hertogenbosch. Hierna genoemd ‘Leverancier’.
1.2. Aankoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, maar niet als uitdrukkelijk schriftelijk door OnlyForward aanvaard.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst tussen OnlyForward en de Opdrachtgever komt tot stand wanneer de Opdrachtgever een opgemaakte offerte aanvaardt door ondertekening, al dan niet digitaal, door bevestiging door de Opdrachtgever of na het verzoek van de Opdrachtgever om de werkzaamheden te starten. Offertes zijn 30 dagen geldig.

3. Inspanningsverbintenis
3.1. De verbintenissen aangegaan door OnlyForward betreffen inspanningsverbintenissen. Termijnen zijn dan ook steeds indicatief.
3.2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte en tijdige aanlevering van informatie, medewerking en input aangaande de door OnlyForward geleverde diensten en werken.

4. Aansprakelijkheid
4.1. Voor bepaalde diensten werkt OnlyForward samen met gespecialiseerde partners (o.a. voor hosting). Een beschrijving van de garanties en de aansprakelijkheid van deze partners zijn opvraagbaar.
4.2. Op vraag van de Opdrachtgever kan OnlyForward het beheer overnemen van diensten of software die door een derde partij werden geleverd of ontwikkeld. OnlyForward is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde partij werden begaan.
4.3. Op vraag van de Opdrachtgever kan OnlyForward zijn oplossingen koppelen aan andere systemen beheerd door de Opdrachtgever of een derde partij. OnlyForward is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onbeschikbaarheid van of fouten direct of indirect veroorzaakt door dergelijke externe systemen.
4.4. De Opdrachtgever dient de toepasselijke wettelijke bepalingen en eventuele contractuele verplichtingen te respecteren, en vrijwaart OnlyForward voor alle directe en indirecte schade en kosten veroorzaakt door eventuele inbreuken begaan door de Opdrachtgever, net als aanspraken van derden. Deze vrijwaring blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst van toepassing.
4.5. De Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat OnlyForward enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor bewezen schade als rechtstreeks gevolg van opzettelijke fout van OnlyForward .
4.6. OnlyForward is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade van de Opdrachtgever zoals onder andere: een verlies aan omzet en winst, verlies van klanten, verlies aan marktwaarde en reputatie, verlies aan informatie en gegevens.

4.7. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag, gelijk aan de factuurbedragen van de laatste drie maanden ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar vrije keuze van OnlyForward .
4.8. Alle rechtsvorderingen van de Opdrachtgever tegenover OnlyForward , aanspraken op schadevergoedingen daaronder begrepen, vervallen drie maanden nadat de betreffende vordering is ontstaan.

5. Overmacht
5.1. OnlyForward is niet aansprakelijk in geval zij door overmacht, of andere omstandigheden buiten zijn wil om, wordt verhinderd om de overeenkomst uit te voeren. Zoals onder meer: sociale conflicten, onderbrekingen van het elektriciteitsnetwerk (m.i.v. black-out), onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk, onbeschikbaarheid van webhosts o sociale media, ….

5.2. De Opdrachtgever erkent dat wat betreft softwareontwikkeling, een feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hard- en software) nooit kan worden gegarandeerd en dat dit, net als bepaalde gevallen van overmacht of kwaad opzet (hacking, denial of service, …) onder meer kunnen leiden tot het verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verbindt zich er dan ook toe om de, naar zijns inziens, nodige voorzorgsmaatregelen te treffen zodat de gevolgen van dergelijke omstandigheid beperkt zijn. Bovendien erkent de Opdrachtgever uitdrukkelijk dat hij zich kan verzekeren voor de schadelijke gevolgen die dergelijke feiten tot gevolg zouden hebben voor zijn bedrijfsprocessen, beheerde Opdrachtgever en persoonsgegevens en andere data.

6. Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens
6.1. De Opdrachtgever blijft gedurende de uitvoering van de overeenkomst verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en dient OnlyForward op de hoogte te brengen en te allen tijde te houden van eventuele verplichtingen die een impact kunnen hebben op de dienstverlening van OnlyForward .
6.2. OnlyForward behandelt verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en zal op geen enkele andere wijze gebruik maken van de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde persoonsgegevens.
6.3. Indien het resultaat van de diensten die OnlyForward levert aan de Opdrachtgever de mogelijkheid biedt tot het verwerken van persoonsgegevens, dient de Opdrachtgever zich te houden aan de wettelijke bepaling ter zake en in kader hiervan onder andere aangifte te doen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – GDPR) en de rechten van personen wiens gegevens worden verwerkt te respecteren.
6.4. OnlyForward verbindt er zich toe om informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt en zij van de Opdrachtgever heeft ontvangen strikt vertrouwelijk te behandelen.

7. Betaling
7.1. Facturen moeten betaald worden binnen de 30 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld. Facturen worden elektronisch aan de Opdrachtgever bezorgd,
7.2. Facturen kunnen enkel rechtmatig binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum bezwaard worden via email aan hello@onlyforward.nl
7.3. Indien de factuur op de vervaldatum niet is betaald, wordt de Opdrachtgever in gebreken gesteld met het Nederlands recht van toepassing.
7.4. OnlyForward heeft het recht om de overeenkomst of de volledige samenwerking onmiddellijk te beëindigen zonder enige schadevergoeding te betalen indien de betaalachterstand op een factuur meer dan 60 dagen bedraagt.

8. Niet-exclusiviteit en niet-afwerving
8.1. Het staat OnlyForward vrij om aan concurrenten van de Opdrachtgever diensten te leveren. OnlyForward zal er op toezien dat – in de mate van het mogelijke – andere personen voor beide Opdrachtgever werken.
8.2. De Opdrachtgever zal zich gedurende de looptijd van de overeenkomst, en voor een periode tot 12 maanden na de beëindiging ervan, onthouden om medewerkers van OnlyForward aan te werven of op andere wijze diensten te laten verlenen. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding van 50.000 EUR.
8.3 Promotie / communicatie OnlyForward heeft het recht om promotie te voeren over de samenwerking met de Opdrachtgever.
8.4 Nietigheid van een beding Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen van de algemene voorwaarden die onverminderd van toepassing blijven.

9. Opzegging en beëindiging samenwerking.
In overeenstemming met de bepalingen van deze algemene voorwaarden geldt een standaard opzegtermijn van één maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen beide partijen. Deze opzegtermijn is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten die onder deze algemene voorwaarden vallen, tenzij expliciet anders vermeld in een afzonderlijke overeenkomst. Partijen erkennen en aanvaarden dat deze opzegtermijn een essentieel onderdeel is van de overeenkomst en stemmen ermee in deze te respecteren, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken. In geval van opzegging dient de opzeggende partij de andere partij hiervan schriftelijk in kennis te stellen. De opzegtermijn van één maand begint te lopen vanaf de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand na de schriftelijke kennisgeving van opzegging.

10. Toepasselijk recht
Op alle handelingen van OnlyForward B.V. is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in 's-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd om van enige geschillen, voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden, kennis te nemen.

bottom of page